สัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเรียนรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่โลจิสติกส์ 4.0 (6 สิงหาคม 2563)