โครงการฝึกอบรมดับเพลิงและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี2563 (25 กันยายน 2563)