ddd

การซ้อมดับเพลิงขั้นต้น

สถานประกอบกิจการจะต้องจัดอบรบดับเพลิงขั้นต้นให้กับพนักงาน 40% ของพนักงานทั้งหมด 1.การอบรมดับเพลิงขั้นต้น ภาคทฤษฎี ผู้เข้ารับการอบรม 60 คน ต่อวิทยากร 1 คน 2.ภาคปฏิบัติ ผู้เข้ารับการอบรม 20 คน ต่อวิทยากร 1 คน ( สถานประกอบกิจการที่มีพนักงานที่ต้องอบรมมากกว่า 60 คน สามารถแบ่งอบรมเป็นหลายรอบได้ แต่ต้องจัดซ้อมอพยพหนีไฟพร้อมกัน)